Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Продажба на електричната енергија

Согласно  чл.65 точка 1  од Законот за Енергетика (Службен весник на РМ броj16/2011,36/11,79/13,164/13,41/14,138/14 и 25/15) и Одлуката донесена од страна на Управниот одбор на претпријатието 

бр.02-689/6 од 18.11.2016 год. ЈП "Стрежево" - Битола објавува јавен повик  за продажба на електрична енергија  по пат на прибирање на понуди. 

ЈАВЕН ПОВИК                                                     ТЕХНИЧКИ ПРИЛОЗИ

pdf dokument                                                                  pdf dokument

ostrec pat graesnica kisava hec brana 09.05.06 096 ostrec pat graesnica kisava hec brana 09.05.06 088
ostrec pat graesnica kisava hec brana 09.05.06 065 ostrec pat graesnica kisava hec brana 09.05.06 072