АКТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Правни акти со кои се регулира внатрешната организација и работата во Јавно Претпријатие Стрежево

СТАТУТ

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

 

ЈАВНИ НАБАВКИ

 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ОД КОРУПЦИЈА