Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Известување за водокорисници

И З В Е С Т У В А Њ Е

Јавното претпријатие "Стрежево" - Битола согласно Одлуката на Управниот одбор на претпријатието, број 02-541/2 од 23.05.2024 година, ги известува сите водокорисници за следното: 
Договорите за користење на вода за наводнување e предвидено да се склучуваат во периодот од 27.05.2024 година до 27.06.2024 година.
Корисниците на вода за наводнување кои нема да ја испочитуваат оваа законска обврска во предвидениот рок ќе плаќаат годишен надоместок зголемен за 1.000,00 денари.
Сите корисници на вода за наводнување од ХС Стрежево кои нема да ги пријават површините и земјоделските култури и нема да потпишат договор за наводнување, а самоволно ќе пуштаат вода за наводнување за така наводнатите површини односно култури, ќе плаќаат за 100% зголемена цена од постоечката.
Акумулацијата Стрежево располага со над 90 милиони метри кубни вода и целосно подготвени ја започнуваме новата наводнителна сезона.
Aпелираме на рационално и внимателно користење на водата