Порибување на акумулација " Стрежево"

На 26.03.2015 година се изврши порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево” во согласност со риболовната основа за оваа риболовна вода со рибен подмладок набавен од регистриран репроцентар – репроцентарот Топлец-Дојран, кој е дел од Институтот за сточарство (УКИМ-Скопје), со кој ЈП „Стрежево”- Битола има склучено договор за вршење на услуга- „набавка на порибителен материјал”.

Повеќе: Порибување на акумулација " Стрежево"

Страница 48 од 50