Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Свлечиште - Главен доводен канал

Како последица на поројните врнежи кои ја зафатија Пелагонија се појавија повеќе свлечишта по трасата на Главниот доводен канал. 

Новопојавеното свлечиште во зоната на зафатната градба Г0 на главниот доводен канал за РЕК Битола, се манифестира со пукнатини и локални слегнувања на теренот што доведе до појава на пукнатини во армиранобетонската конструкција.

Веднаш по оштетувањето на цевководот и прекинот на снабдувањето со сирова вода, активиран е алтернативниот цевковод со цел да се продолжи со непречено испорачување вода за потребите на РЕК Битола и другите локални индустриски капацитети.

Во консултација со надлежна институција (Градежниот факултет при УКИМ-Скопје) која треба да даде насоки за преземање на сите неопходните активности со цел итна санација и решавање на новонастаната ситуација, веќе се преземени мерки за заштита и решавање на овој проблем, меѓу кои се: времено стопирање на испораката на вода, локално растоварување на свлечиштето, одведување на површинските води надвор од зоната на свлечиштето и заполнување (пломбирање) со глина на челните и страничните пукнатини во земјиштето.

01 svleciste strezevo 02 svleciste strezevo 03 svleciste strezevo
04 svleciste strezevo 05 svleciste strezevo 06 svleciste strezevo
07 svleciste strezevo 08 svleciste strezevo 09 svleciste strezevo
10 svleciste strezevo 11 svleciste strezevo