Публикации

Физибилити студија за Аква парк Довлеџик

Физибилити студија за Аква парк Довлеџик 

Идеен проект за спортско рекреативен комплекс Довлеџик

Идеен проект за спортско рекреативен комплекс Довлеџик

Кота на водостој

02.03.2015 

 Кота на водостој 

729,98 m

  Кореспондентен волумен

89.597.000 hm3

                                                                                                                                                                                                               

                             

 

Состојба на цевковод

Состојба на цевководи

Состојба на цевковод на хидросистем Стрежево