Публикации

Јавен повик за продажба на електрична енергија        
  pdf dokument                                   
 
Технички прилози кон јавниот повик    
  pdf dokument                                    
                                           

Кота на водостој

25.08.2015

Кота на водостој

          725,88

 Волумен на акумулација

         75.547.000

Состојба на детална цевководна мрежа

Состојба на цевководи

25.08.2015