Добредојдовте на нашата веб-страница на ЈП "Стрежево". На оваа веб страница ќе најдете информации за Јавното претпријатие, односно нејзините хронолошки податоци, и значење за градот Битола и во текот најугозападниот дел на Република Македонија.


Добредојдовте

Добредојдовте на нашата веб-страница на ЈП "Стрежево". На оваа веб страница ќе најдете информации за Јавното претпријатие, односно нејзините хронолошки податоци, и значење за градот Битола и во текот најугозападниот дел на Република Македонија.

Исто така, на оваа веб страница ќе најдете детални податоци за инфраструктурните објекти, нивната интеракција (меѓусебно) функционалност, како и за функциите, развојот и значењето на Хидросистемот "Стрежево" за пошироката јавност заедница, односно ќе се добие индикации за целататехника-технолошки и хидро потенцијал на Хидросистемот, па затоа, можеме да кажеме дека тоа е најстариот современ систем на таков вид во нашата земја.

 

 
Јавно претпријатие Стрежево