Кота на водостој

  Кота на водостој 

724,48 m

 

 

 Кореспондентен волумен

71.088.000 hm3

                                                                                                                                                                                                               

                             

 

Состојба на цевковод

Состојба на цевководи

Состојба на цевковод на хидросистем Стрежево