Публикации

Јавен повик за продажба на електрична енергија        
  pdf dokument                                   
 
Технички прилози кон јавниот повик    
  pdf dokument                                    
                                           

Кота на водостој

23.11.2015

Кота на водостој

          722,87

 Волумен на акумулација

         66.179.000

Состојба на детална цевководна мрежа

Состојба на цевководи

29.09.2015