Публикации

Физибилити студија за Аква парк Довлеџик

Физибилити студија за Аква парк Довлеџик 

Идеен проект за спортско рекреативен комплекс Довлеџик

Идеен проект за спортско рекреативен комплекс Довлеџик

Кота на водостој

29.06.2015
Кота на водостој

          733,12

 Волумен на акумулација

      101.330.000

Состојба на цевковод

Состојба на цевководи

Состојба на цевковод на хидросистем Стрежево