Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево

Во прилог можете да го погледнете извештајот за финансиското работење на ЈП Стрежево во првото тромесечие за 2017 година како и годишниот извештај за работењето на ЈП Стрежево за 2016 година. 

Повеќе: Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево

ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

На 18.10.2017 година, се изврши порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево во согласност со Годишниот План за заштита и сто­па­ни­су­ва­­ње со рибите во рекреативната зонаАку­му­­лација Стрежево за 2017 година и риболовната основа за оваа риболовна вода со рибен подмладок набавен од регистираниот репроцентар Акватика-Неготино.

 

Повеќе: ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

Извадок од Нацрт-записникот од 27-та седница на ВРМ, одржана на 12.9.2017 год

Упаство за начинот на постапување на министерствата, другите органина државната управа и управните организации за време на изборниот процес

УПАТСТВО 1

Упаство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

УПАТСТВО 2

Доделена опрема за мониторинг на водите

На ден 20.07.2017 година (четврток) од страна на Државниот инспекто­рат за жи­вотна средина - Скопје, на ЈП “Стреж­е­во” - Битола доделена е на ко­ри­с­те­ње опрема за семплирање и индикативни мерења на води.

Повеќе: Доделена опрема за мониторинг на водите

Страница 1 од 24