Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

ДЕЈНОСТИ

Приоритетна дејност:

   - Собирење, обработка и снабдување со вода

 

Дејности во внатрешниот промет:

   - Помошни дејности за одгледување на посеви

   - Риболов во слатководни води

   - Слатководна аквакултура

   - Производство на електрична енергија

   - Собирење, обработка и снабдување со вода

   - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место

   - Подготовка и послужување на пијалаци

   - Инженерство и со него поврзано техничко советување

   - Работа на спортски објекти