Меморандум за соработка

Со заложба за спроведување на меѓусебна соработка и придонес кон локален економски развој, при тоа почитувајќи ги националните законски прописи взаемно се утврди и усогласи Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево" – Битола и општините Могила и Новаци.

Повеќе: Меморандум за соработка

Физибилити студија за хидроелектрана "Лера"

         Во контекст на новите услови од проектот на Владата на Р.Македонија  за изградба на четиристотини мали хидроелектрани, во тек се активности за изработка на физибилити студија за изведливост на хидроелектраната "Лера".

Повеќе: Физибилити студија за хидроелектрана "Лера"

Страница 38 од 40