Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Во насока на осовременување и усовршување на геодетската служба, а со тоа и за пошироките потреби на ЈП "Стрежево", во тек е набавка на современа геодетска опрема, GPS уреди, како и нов плотер.

Повеќе: Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Изработка на нов Правилник за систематизација

                    Согласно Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници  во тек е изработка на Правилник за организација на работењето  и Правилник за систематизација на работните места во ЈП "Стрежево" – Битола.

Повеќе: Изработка на нов Правилник за систематизација

Меморандум за соработка

Со заложба за спроведување на меѓусебна соработка и придонес кон локален економски развој, при тоа почитувајќи ги националните законски прописи взаемно се утврди и усогласи Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево" – Битола и општините Могила и Новаци.

Повеќе: Меморандум за соработка

Физибилити студија за хидроелектрана "Лера"

         Во контекст на новите услови од проектот на Владата на Р.Македонија  за изградба на четиристотини мали хидроелектрани, во тек се активности за изработка на физибилити студија за изведливост на хидроелектраната "Лера".

Повеќе: Физибилити студија за хидроелектрана "Лера"

Страница 39 од 42