Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Доделена опрема за мониторинг на водите

На ден 20.07.2017 година (четврток) од страна на Државниот инспекто­рат за жи­вотна средина - Скопје, на ЈП “Стреж­е­во” - Битола доделена е на ко­ри­с­те­ње опрема за семплирање и индикативни мерења на води.

Предметната опрема е обезбедена со Проек­т­от “За­­­јакнување на административ­ни­от ка­па­­­ци­­тет за спроведување на за­­конодавството од областа на животната средина на це­н­т­рално и ло­ка­л­но ниво”, фи­н­а­н­сиран од IPA Програмата на Европската Унија.

Оваа опрема на своевиден начин претставува комплементирање на техничките можности на претприја­ти­ето од аспект на реализацијата на предвидената програма за следење на квалитетот на водите од Хидросистемот “Стре­жево”.

 

 DSC 0090  DSC 0092
 DSC 0107  DSC 0114
 DSC 0128  DSC 0130
 DSC4  DSC 0139