Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Лаборатории при ЈП Стрежево

Во составот на хидросистемот Стрежево постојат две лаборатории:

  1. Хемиско - бактериолошка лабораторија,
  2. Педолошка лабораторија.

Во хемиско - бактериолошката лабораторија на хидросистемот „Стрежево" се врши следење на органолептички, физички, хемиски и бактериолошки показатели на водите од припадното подрачје на хидросистемот: собирниот канал, сливот на река Шемница, акумулацијата Стрежево и излезната вода од акумулацијата, која се испушта во главниот доводен канал.

Педолошката лабораторија служи за извршување на педолошки испитувања т.е. одредување на хигроскопична влага, ретенционен - капиларен капацитет, определување на моментална влага во почвата, а со тоа и норма на залевање, перспективно определување на вкупен азот, достапен азот, достапен фосфор, достапен калиум, пХ, карбонати и хумус.


Хемиско - Бактериолошка лабораторија

Во хемиско - бактериолошката лабораторија на хидросистемот „Стрежево" се врши следење на органолептички, физички, хемиски и бактериолошки показатели на водите од припадното подрачје на хидросистемот: алиментациониот канал, сливот на река Шемница, акумулацијата Стрежево и излезната вода од акумулацијата, која се испушта во главниот доводен канал.

Резултатите од овие испитувања се важни за креирање на соодветни мерки и активности кои ќе придонесат во зачувувањето и подобрувањето на квалитетот на водите, што е и обврска на Хидросистемот.

Labalatori-Hem-bakterioloska 01 Labalatori-Hem-bakterioloska 02 Labalatori-Hem-bakterioloska 03
Labalatori-Hem-bakterioloska 04 Labalatori-Hem-bakterioloska 05 Labalatori-Hem-bakterioloska 06

Педолошката лабораторија

Педолошката лабораторија служи за извршување на педолошки испитувања (одредување на хигроскопична влага, ретенционен - капиларен капацитет, определување на моментална влага во почвата, а со тоа и норма на залевање, перспективно определување на вкупен азот, достапен азот, достапен фосфор, достапен калиум, pХ, карбонати и хумус) со цел третирање на почвата како производно средство, односно фактор од кој што зависат приносите на земјоделските култури.

Педолошка лабараторија