Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево

Во прилог можете да го погледнете извештајот за финансиското работење на ЈП Стрежево во првото тромесечие за 2017 година како и годишниот извештај за работењето на ЈП Стрежево за 2016 година. 

Повеќе: Извештај за финансиското работење на ЈП Стрежево

ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

На 18.10.2017 година, се изврши порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево во согласност со Годишниот План за заштита и сто­па­ни­су­ва­­ње со рибите во рекреативната зонаАку­му­­лација Стрежево за 2017 година и риболовната основа за оваа риболовна вода со рибен подмладок набавен од регистираниот репроцентар Акватика-Неготино.

 

Повеќе: ПОРИБУВАЊЕ НА АКУМУЛАЦИЈАТА СТРЕЖЕВО СО КРАП

Страница 1 од 31