Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Известување за новата сезона за рекреативен риболов

Новата сезона за рекреативен риболов на рекреативната зона “Акумулација Стрежево” официјално започнува на 1 март 2021 година.

Заинтересираните граѓани оваа година повторно ќе имаат можност да вршат рекреативен риболов на една од најатрактивните риболовни води во нашата земја по убедливо најповолни цени од сите рекреативни зони и риболовни ревири.

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека ЈП “Стрежево” - Битола планира од 15 февруари да започне со издавање на дозволи за вршење на рекреативен риболов за рекреативната зона “Акумулација Стрежево” за 2021 година.

 

 

Висината на надоместокот за издадена дозвола е утврдена на следниот износ:

-          годишна дозвола - 1.000,00 денари,

-          петнаесетдневна - 500,00 денари,

-          седумдневна -300,00 денари,

-          еднодневна- 150,00 денари.

 

 

Големина на риби под кои не смее да се лови:

-          Пастрмка, Salmo macedonicus (Karaman, 1924) 35 cm

-          Крап, Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 40 cm

-          Клен, Squalius vardarensis (Karaman, 1928) 30 cm

-          Лињак, Tinca tinca (Linnaeus, 1758) трајна забрана

-          Златен карас, Carassius carassius (Linnaeus, 1758) трајна забрана

-          Црвеноперка, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1858) 20 cm

-          Костреш, Perca fluvuatilis (Linnaeus, 1758) 20 cm

-          Штука, Esox lucius (Linnaeus, 1758) 40 cm

-          Сом, Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 70 cm

-          Јагула, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 60 cm

 

Дозволен дневен улов (во примероци):

-          Пастрмка, Salmo macedonicus (Karaman, 1924) до 3 (три) ;

-          Крап, Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) до 2 (два) ;

-          Клен, Squalius vardarensis (Karaman, 1928) до 10 (десет) ;

-          Костреш, Perca fluvuatilis (Linnaeus, 1758) до 15 (петнаесет) ;

-          Црвеноперка, Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) до 20 (дваесет) ;

-          Штука, Esox lucius (Linnaeus, 1758) до 4 (четири) ;

-          Сом, Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 1 (еден) ;

-          Јагула, Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)1 (еден) ;

-          Лињак, Tinca tinca (Linnaeus, 1758) трајна забрана; и

-          Златен карас, Carassius carassius (Linnaeus, 1758) трајна забрана.

 

Период на забрана на лов на позначајни видови на риба

-          Пастрмка, Salmo macedonicus (Karaman, 1924) од 01.10 до 31.12;

-          Штука, Esox lucius (Linnaeus, 1758) од 01.02 до 31.03;

-          Костреш, Perca fluvuatilis (Linnaeus, 1758) од 01.04 до 15.05;

-          Клен, Squalius vardarensis (Karaman, 1928) од 05.05 до 15.06;

-          Крап, Cyprinus carpio (Linnaeus 1758) од 05.05 до 15.06;

-          Сом,Silurus glanis (Linnaeus, 1758) од 15.04 до 15.05;

-          Златен Карас, Carassius carassius (Linnaeus, 1758) трајна забрана;

-          Лињак, Tinca tinca (Linnaeus, 1758) трајна забрана.

 

Апелираме до граѓаните да ги почитуваат протоколите и мерките за заштита од Ковид -19.

 

02 08.02.2021