Search горе

Најгоре десно контакт

ЈП Стрежево на Facebook YouTube канал на ЈП Стрежево  LinkedIn ЈП Стрежево images

Добивање на дозвола за зафаќање,акумулирање и користење на вода на 20.10.2014 година

  1.  Дозвола за зафаќање, акумулирање и користење на вода од река Кишавска, река Граешка, река Остречка, река Злокуќанска, Стара река, река Киндерка, река Драгор и река Шемница за Хидросистем "Стрежево" за снабдување на ЈКП "Водовод" Битола со вода за водоснабдување, снабдување со вода на РЕК Битола и други локални индустриски капацитети, наводнување, производство на електрична енергија, и за одгледување на риба, како и употреба на Алиментационен канал, брана и акумулација "Стрежево" со придружни објекти, Главен Доводен Канал, Детална Цевководна Мрежа за наводнување, како и употреба на објект ХЕЦ "Стрежево", објект ХЕЦ "Биолошки Минимум", објект ХЕЦ "Експлоатационен Минимум", објект ХЕЦ "Филтерница", објект ХЕЦ ",Довлеџик" и Рибник "Стрежево" со придружни објекти, под 11-УП1 број 119 од 09.10.2014 издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање.