Состојба на системот за водоснабдување

Со оглед на подолгиот период на почетокот на годината кој изобилуваше со големи количини на врнежи, настанаа големи промени на почвата и земјиштето околу каналите и цевководната мрежа со кои се врши водоснабдување.

Повеќе: Состојба на системот за водоснабдување

Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и системот за управување

     Хидросистемот Стрежево е во експлоатација повеќе од 30 години. Водата се дистрибуира до корисниците преку главниот доводен канал од кој водат магистрални цевоводи и детална мрежа до површините за наводнување.

Повеќе: Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и...

Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

                 Со цел успешно реализирање на плановите за проширување на скијачкиот центар Нижо Поле, ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Националниот парк "Пелистер" склучија Меморандум за соработка.

Повеќе: Меморандум за соработка помеѓу ЈП "Стрежево"–Битола и ЈУ Национален парк "Пелистер"

Страница 26 од 33