Запленети мрежи на акумулација Стрежево

      На ден 24.05.2016 година во 01 часот на акумулацијата Стрежево, на локацијата залив Стрежево, од страна на вработени во рибочуварската служба се уловени и запленети мрежи со вкупна должина од над 100 m.

Повеќе: Запленети мрежи на акумулација Стрежево

Ревитализација на опремата на ХЕЦ “Довлеџик”

Согласно плановите за ревитализација на малите хидроелектрични централи, ЈП Стрежево во моментов врши ревитализација на електронската и компјутерска опрема за автоматско управување на ХЕЦ Довлеџик, со што ќе се постигне поголема робусност во смисла намалување на испади во работењето, кои во претходниот период се должеа на на нагли исклучувања од електродистрибутивната мрежа, атмосферски  празнења и удари од громови.

Повеќе: Ревитализација на опремата на ХЕЦ “Довлеџик”

Состојба на електро-енергетските објекти

Електро-енергетското искористување на водите има статус на интегрален дел на задачите кои се поставени пред хидросистемот "Стрежево"-Битола.

Поради тоа, од аспект на одржување на основните објекти на Хидросистемот и тенденцијата

Повеќе: Состојба на електро-енергетските објекти

Одлука за годишен надоместок на вода

Согласно барањето на Сојузот на земјоделците – Битола, ЈП “Стрежево” донесе одлука доспеаните обврски на име годишен надоместок и искористена вода на земјоделците – корисници на системот за наводнување, да се подмират најдоцна до 01.06.2016 година.

Повеќе: Одлука за годишен надоместок на вода

Страница 27 од 43