Студија за вештачки снег

      Добро познатиот факт за глобалното затоплување, како и честите и непредвидливи климатски промени, условија  ЈП "Стрежево" да превземи чекори за реализирање на можноста за употреба на вештачки снег на скијачките патеки над с. Ниже Поле.
Повеќе: Студија за вештачки снег

Туристичка населба "Стрежево" - Ниже Поле

После скоро 14 години,  конечно се разреши имотно правниот  спор за населбата Стрежево во с. Ниже Поле и се изврши упис во Агенцијата за катастар на недвижности.
За населбата има урбанистичко планска документација, која предвидува содржини адекватни за развој на туризмот на Пелистер.
Повеќе: Туристичка населба "Стрежево" - Ниже Поле

Остварено производство на електрична енергија од малите хидроцентрали

Вкупното производство на електрична енергија од ХЕЦ “Стрежево”, ХЕЦ “Биолошки минимум”, ХЕЦ “Филтерница”  и ХЕЦ “Експлоатационен минимум” во 2013 год. изнесува 6.766.140 kWh.

Повеќе: Остварено производство на електрична енергија од малите хидроцентрали

Биланс на водостопанската дејност

По сумирањето на податоците од севкупното работење на ЈП ”Стрежево” го направивме билансот за водостопанската дејност за 2013, 2014 и 2015 година, каде може да се види позитивно движење на севкупното работење на претпријатието. Во поголем дел од дејностите констатирани се рекордни

Повеќе: Биланс на водостопанската дејност

Страница 28 од 43