Завршени активностите за 2015 година на системот за наводнување во општина Новаци

Денес завршија планираните активности за проширување на системот за наводнување во општина Новаци. Работниците од ЈП "Стрежево" - Битола монтираа 110 цевки во траса со должина од 660 m, со што завршија работите планирани за 2015 - та година за овој дел од системот.

повеќе...Завршени активностите за 2015 година на системот за наводнување во општина Новаци

Намалување на задолжението за искористена вода за 2015 година

Со Одлука на Управниот одбор на ЈП"Стрежево" - Битола, се изврши намалување за 10% на задолжението за искористена вода за наводнување за сезоната 2015.

Повеќе: Намалување на задолжението за искористена вода за 2015 година

Заврши реконструкцијата на цевковод 8Ц

Денес, 04.12.2015 година, заврши реконструкцијата на цевководот кај село Егри во должина од 650 метри.

Се изврши замена на нефункционалните цевки, поради кои на тој реон имаше проблеми во нормалното водоснабдување. Следната фаза на замена на уште 120 метри ќе се изведи наредната година и со тоа во целост ќе се добие функционален цевковод за непречено снабдување со вода на околните корисници. Вкупната површина која се наводнува од овој цевковод изнесува  над   2.500 ha, а самата инвестицијата има вредност од 12.000.000 денари.

Повеќе: Заврши реконструкцијата на цевковод 8Ц

Санирано свлечиште кај село Драгожани

 Во текот на 2015 година поради обилните врнежи и влијанието на подземните води, појавено е свлечиште во зона на сервисниот пат на главниот доводен канал на стационажа km 12+700.

 Со свлекувањето беше целосно зафатен потег од сервисниот пат со должина од 15-25 m, а круната на самото свлечиште оди скоро до самиот заштитен насип на каналот. Во месец мај констатирано е проширување на свлечната зона со појава на пукнатини на сервисниот пат, со што се наложи потребата од зголемување на санационите мерки.

Повеќе: Санирано свлечиште кај село Драгожани

Страница 37 од 53