Порибување,натпревари и физичка заштита на акумулација "Стрежево"

Натпревари во спортски риболов

Секоја година ЈП "Стрежево"вложува напори и дава особен придонес за продолжување на долгогодишните и традиционални натпревари во спортски риболов

Повеќе: Порибување,натпревари и физичка заштита на акумулација "Стрежево"

Извештаи за геотехнички истражни работи на свлечишта

Со цел санација на појавените свлечишта на Главниот доводен канал и Собирниот канал изработени се Извештаи за геотехнички истражни работи и тоа за пет свлечишта на ГДК и за две свлечишта на Собирниот канал од страна на Градежен факултет-Скопје, кои се ревидирани од Градежен институт Македонија - Скопје.

Повеќе: Извештаи за геотехнички истражни работи на свлечишта

Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Во насока на осовременување и усовршување на геодетската служба, а со тоа и за пошироките потреби на ЈП "Стрежево", во тек е набавка на современа геодетска опрема, GPS уреди, како и нов плотер.

Повеќе: Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Изработка на нов Правилник за систематизација

                    Согласно Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници  во тек е изработка на Правилник за организација на работењето  и Правилник за систематизација на работните места во ЈП "Стрежево" – Битола.

Повеќе: Изработка на нов Правилник за систематизација

Страница 48 од 52