Состојба на системот за водоснабдување

Со оглед на подолгиот период на почетокот на годината кој изобилуваше со големи количини на врнежи, настанаа големи промени на почвата и земјиштето околу каналите и цевководната мрежа со кои се врши водоснабдување.

Повеќе: Состојба на системот за водоснабдување

Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и системот за управување

     Хидросистемот Стрежево е во експлоатација повеќе од 30 години. Водата се дистрибуира до корисниците преку главниот доводен канал од кој водат магистрални цевоводи и детална мрежа до површините за наводнување.

Повеќе: Испитување и студија за ревитализација на хидроелектраните, електроенергетските постројки и...

Страница 44 од 53