Рекреативен риболов на акумулација Стрежево

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека ЈП Стрежево – Битола на 01.02.2018 година ќе отпочне со издавање на дозволи за вршење на рекреативен риболов за акумулација Стрежево.

 

 

Извадок од Нацрт-записникот од 27-та седница на ВРМ, одржана на 12.9.2017 год

Упаство за начинот на постапување на министерствата, другите органина државната управа и управните организации за време на изборниот процес

УПАТСТВО 1

Упаство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

УПАТСТВО 2

Доделена опрема за мониторинг на водите

На ден 20.07.2017 година (четврток) од страна на Државниот инспекто­рат за жи­вотна средина - Скопје, на ЈП “Стреж­е­во” - Битола доделена е на ко­ри­с­те­ње опрема за семплирање и индикативни мерења на води.

Повеќе: Доделена опрема за мониторинг на водите

Известување до водокорисниците

Поради дефект на кабел од "Телеком", во прекин е бесплатниот телефонски број за корисниците на вода од нашиот систем, 0800 50 555. Екипа на "Телеком" работи на отстранување на дефектот, а во меѓувреме Ве молиме да го користите телефонскиот број 072 306 772.

Ви благодариме

 

 

Страница 11 од 34