Завршни сервисни и ремонтни активности на електро-енергетските објекти

Во текот на месец мај беа извршени сервисни и ремонтни активности на првата турбина од ХЕЦ Стрежево. Со овие завршни сервисни и ремонтни активности се ставија во функција сите електро-енергетски објекти на ЈП “Стрежево”.
Повеќе: Завршни сервисни и ремонтни активности на електро-енергетските објекти

Страница 12 од 29