Завршни сервисни и ремонтни активности на електро-енергетските објекти

Во текот на месец мај беа извршени сервисни и ремонтни активности на првата турбина од ХЕЦ Стрежево. Со овие завршни сервисни и ремонтни активности се ставија во функција сите електро-енергетски објекти на ЈП “Стрежево”.
Повеќе: Завршни сервисни и ремонтни активности на електро-енергетските објекти

Надвишување на by-pass на главен доводен канал

      Во рамките на активностите за обезбедување на максимална пропусна моќ на “by-pass” решението со кое се изврши премостување на појавеното свлечиштекај с. Драгарино, во моментот се изведуваат активности за надвишување на поставеното метално корито.

Повеќе: Надвишување на by-pass на главен доводен канал

Страница 10 од 27