Одлука за годишен надоместок на вода

Согласно барањето на Сојузот на земјоделците – Битола, ЈП “Стрежево” донесе одлука доспеаните обврски на име годишен надоместок и искористена вода на земјоделците – корисници на системот за наводнување, да се подмират најдоцна до 01.06.2016 година.

Повеќе: Одлука за годишен надоместок на вода

Студија за вештачки снег

      Добро познатиот факт за глобалното затоплување, како и честите и непредвидливи климатски промени, условија  ЈП "Стрежево" да превземи чекори за реализирање на можноста за употреба на вештачки снег на скијачките патеки над с. Ниже Поле.
Повеќе: Студија за вештачки снег

Туристичка населба "Стрежево" - Ниже Поле

После скоро 14 години,  конечно се разреши имотно правниот  спор за населбата Стрежево во с. Ниже Поле и се изврши упис во Агенцијата за катастар на недвижности.
За населбата има урбанистичко планска документација, која предвидува содржини адекватни за развој на туризмот на Пелистер.
Повеќе: Туристичка населба "Стрежево" - Ниже Поле

Остварено производство на електрична енергија од малите хидроцентрали

Вкупното производство на електрична енергија од ХЕЦ “Стрежево”, ХЕЦ “Биолошки минимум”, ХЕЦ “Филтерница”  и ХЕЦ “Експлоатационен минимум” во 2013 год. изнесува 6.766.140 kWh.

Повеќе: Остварено производство на електрична енергија од малите хидроцентрали

Страница 10 од 25