Надвишување на by-pass на главен доводен канал

      Во рамките на активностите за обезбедување на максимална пропусна моќ на “by-pass” решението со кое се изврши премостување на појавеното свлечиштекај с. Драгарино, во моментот се изведуваат активности за надвишување на поставеното метално корито.

Повеќе: Надвишување на by-pass на главен доводен канал

Запленети мрежи на акумулација Стрежево

      На ден 24.05.2016 година во 01 часот на акумулацијата Стрежево, на локацијата залив Стрежево, од страна на вработени во рибочуварската служба се уловени и запленети мрежи со вкупна должина од над 100 m.

Повеќе: Запленети мрежи на акумулација Стрежево

Страница 13 од 29