Надвишување на by-pass на главен доводен канал

      Во рамките на активностите за обезбедување на максимална пропусна моќ на “by-pass” решението со кое се изврши премостување на појавеното свлечиштекај с. Драгарино, во моментот се изведуваат активности за надвишување на поставеното метално корито.

Повеќе: Надвишување на by-pass на главен доводен канал

Запленети мрежи на акумулација Стрежево

      На ден 24.05.2016 година во 01 часот на акумулацијата Стрежево, на локацијата залив Стрежево, од страна на вработени во рибочуварската служба се уловени и запленети мрежи со вкупна должина од над 100 m.

Повеќе: Запленети мрежи на акумулација Стрежево

Ревитализација на опремата на ХЕЦ “Довлеџик”

Согласно плановите за ревитализација на малите хидроелектрични централи, ЈП Стрежево во моментов врши ревитализација на електронската и компјутерска опрема за автоматско управување на ХЕЦ Довлеџик, со што ќе се постигне поголема робусност во смисла намалување на испади во работењето, кои во претходниот период се должеа на на нагли исклучувања од електродистрибутивната мрежа, атмосферски  празнења и удари од громови.

Повеќе: Ревитализација на опремата на ХЕЦ “Довлеџик”

Состојба на електро-енергетските објекти

Електро-енергетското искористување на водите има статус на интегрален дел на задачите кои се поставени пред хидросистемот "Стрежево"-Битола.

Поради тоа, од аспект на одржување на основните објекти на Хидросистемот и тенденцијата

Повеќе: Состојба на електро-енергетските објекти

Страница 9 од 25