ИЗВЕСТУВАЊЕ

И З В Е С Т У В А Њ Е

Се известуваат сите водокорисници дека согласно Одлука на Управниот одбор на    ЈП Стрежево – Битола број 02-392/4 од 17.05.2022 година за следното:

- Договорите за користење на вода со корисниците на вода за наводнување да се склучат во период од 20.05.2022 година до 20.06.2022 година,

- Корисниците на вода за наводнување кои нема да го испочитуваат рокот наведен во член 1 од оваа Одлука ќе го плаќаат годишниот надоместок зголемен за 1.000,00 денари казна,

- Сите корисници на вода за наводнување од ХС Стрежево кои нема да ги пријават површините и земјоделските култури и нема да склучат договор за наводнување, а самоволно ќе пуштаат вода за наводнување за така наводнатите површини односно култури, ќе плаќаат за 100% зголемена цена од постоечката.

Страница 8 од 53