Зголемување на приходите на ЈП”Стрежево”

По јавниот повик за продажба на електрична енергија, спроведена е постапка со јавно наддавање со што е постигната цена од 2,59 денари/kWh, која е за 8% повисока од почетната цена од 2,5408 денари/kWh.

Повеќе: Зголемување на приходите на ЈП”Стрежево”

Страница 42 од 53