Зголемување на наплатата

Како резултат на добрата наплата на ЈП "Стрежево" -  Битола кај своите корисници, како во индивидуалниот сектор така и во индустрискиот сектор, овозможи претпријатието  преку целата година успешно да ги сервисира и своите обврски спрема добавувачите.

Повеќе: Зголемување на наплатата

Стратегија за деловен пресврт и одржливо работење

Со цел да се обезбеди детална анализа и дијагностика на досегашното работење, да се идентификуваат клучните проблеми, како и да се понуди стратегија за деловен пресврт и одржливо работење, во склоп на проектот на USAID за развој на мали и средни претпријатија, се изработи стратегија за деловен пресврт и одржливо работење на ЈП "Стрежево".

Повеќе: Стратегија за деловен пресврт и одржливо работење

Страница 36 од 40