Стратегија за деловен пресврт и одржливо работење

Со цел да се обезбеди детална анализа и дијагностика на досегашното работење, да се идентификуваат клучните проблеми, како и да се понуди стратегија за деловен пресврт и одржливо работење, во склоп на проектот на USAID за развој на мали и средни претпријатија, се изработи стратегија за деловен пресврт и одржливо работење на ЈП "Стрежево".

Повеќе: Стратегија за деловен пресврт и одржливо работење

Порибување,натпревари и физичка заштита на акумулација "Стрежево"

Натпревари во спортски риболов

Секоја година ЈП "Стрежево"вложува напори и дава особен придонес за продолжување на долгогодишните и традиционални натпревари во спортски риболов

Повеќе: Порибување,натпревари и физичка заштита на акумулација "Стрежево"

Извештаи за геотехнички истражни работи на свлечишта

Со цел санација на појавените свлечишта на Главниот доводен канал и Собирниот канал изработени се Извештаи за геотехнички истражни работи и тоа за пет свлечишта на ГДК и за две свлечишта на Собирниот канал од страна на Градежен факултет-Скопје, кои се ревидирани од Градежен институт Македонија - Скопје.

Повеќе: Извештаи за геотехнички истражни работи на свлечишта

Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Во насока на осовременување и усовршување на геодетската служба, а со тоа и за пошироките потреби на ЈП "Стрежево", во тек е набавка на современа геодетска опрема, GPS уреди, како и нов плотер.

Повеќе: Набавка на GPS опрема,плотер и снимање на инфраструктурни објекти

Страница 39 од 43