Зголемување на приходите на ЈП”Стрежево”

По јавниот повик за продажба на електрична енергија, спроведена е постапка со јавно наддавање со што е постигната цена од 2,59 денари/kWh, која е за 8% повисока од почетната цена од 2,5408 денари/kWh.

Повеќе: Зголемување на приходите на ЈП”Стрежево”

Отстранување на дефект на главен цевковод Г3 (6C)

      На 14.08.2015 година воочен е дефект на главниот цевковод G3(6C) кој поминува низ земјоделските површини од катастарските општини Буково, Крстоар, Кравари, Поешево и Оптичари.

Повеќе: Отстранување на дефект на главен цевковод Г3 (6C)

Страница 34 од 43